Sistemi za tretman voda
29-Sep-2012

Tretman voda

- Izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju; – Izrada dokumetancije sistema za tretman otpadnih i pitkih voda; – Studije, Idejni projekti, Glavni projekti; – Studijska istraživanja i analize sektora prikupljanja i tretmana voda; – Konsultantske usluge u …

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba