Infrastruktura
29-Sep-2012

Vodosnabdijevanje

- Izrada dokumentacije za izdavanje vodnih akata; – Izrada projekata zaštite izvorišta; – Izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju; – Istraživanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika površinskih i podzemnih voda za vodosnabdijevanje naselja i industrija: hidrološka, hidrodinamička, Geološko-hidrogeološka, …

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba