Spisak referenci za vodovodne i kanalizacione sisteme:Ugovor

Godina

Narucitelj

Izrada idejnih rjesenja vodovodne i kanalizacione mreze na podrucju općine Vogošća

2016

Općina Vogošća

Vrsenje projektantskog nadzora na realizaciji projekata izgradnje kisne i fekalne kanalizacije naselja Gornja Josanica I i Hotonj IV, na podrucju opcine Vogosca

2016

Opcina Vogosca

Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na “Nastavku izgradnje fekalne kanalizacije na poduzetničkoj zoni Vrtilište”, općina Kakanj

2015

Općina Kakanj

Izrada Glavnog projekta vanjskih hidroinstalacija

2015

VELBOS ING d.o.o.

Konsultantsko savjetodavne usluge na pripremi projekata hidrotehničke infrastrukture, na području općine Vogošća

2015

Općina Vogošća

Glavni projekat kanalizacionog sistema klizišta “Dreskovača”, Općina Vogošća

2015

UNDP BiH

Izrada projektne dokumentacije za kanalizacioni sistem na području općine Travnik, potez od Gluhe Bukovice do općine Vitez

2015

Općina Travnik

Revizija tehničke dokumentacije VP Baljci, TS 110/35 KV 63 MVA knjiga 10-komandno-pogonska zgrada-arhitektonsko građevinski dio vodovod i kanalizacija

2015

Design & QC

Sanacija gradskog vodovoda u općini Živinice, u Projektu hitnog oporavka od poplava u okviru komponente 2

2015

Federalno ministarstvo PVŠ, PIU šumarstva i Poljoprivrede

GP kolektora oborinskih voda naselja ”Mujkovica Polje”

2015

 

GP kolektora fekalnih voda naselja ”Ilovaca-zaseok Jezero”

2015

 

Izvedbeni projekat vanjskih hidroinstalacija fabrike “Emka Bosnia” Goražde

2015

ČEMA d.o.o.

Izrada glavnog projekta vanjskih hidrotehničkih instalacija (vodovod i kanalizacija sa odvodnjom – općina Vitez – prema Regulacionom planu Poslovne zone Šljivčica dužina uz saobraćajnice iznosi cca 3,5 km)

2014

Općina Vitez

Revizija GP Fekalne kanalicije Bosanska Krupa

2014

AIK Inžinjering d.o.o. Begov potok bb

Glavni projekat separatnog kanalizacionog kolektora na dijelu MZ Vogosca

2014

Opstina Vogosca

Glavni projekat kanalizacionog kolektora naselja Jošanica I opština Vogošća

2014

Opština Vogošća

Glavni projekat kanalizacionog kolektora naselja Hotonj IV opština Vogošća

2014

Opština Vogošća

Izrada glavnog projekta pumpne stanice i distributivnog cjevovoda u dužini od cca 400m u okviru vodovodnog sistema MZ Ljubinići – naselje Balbegovići

2014

Općina Ilijaš

Izrada glavnog projekta pumpne stanice i distributivnog cjevovoda u dužini od cca 100m u okviru vodovodnog sistema naselja Malešići Gornji

2014

Općina Ilijaš

Glavni projekat  primarne vodovodne mreže u naselju Preočica općina Vitez

2013

Općina Vitez

Glavni projekat kolektora Hadžići-Pazarić i kanalizacije naseljenog mjesta Pazarić

2013

Općina Hadžići

Izrada glavnog projekta snadbijevanja vodom industrijske zone Luke, Ilijaš

2013

Općina Ilijaš

Glavni projekat snadbjevanja vodom industrijske zone “LUKE” Ilijaš

2013

Općina Ilijaš

Izvedbeni projekat laguna i veze laguna sa separatorima otpadnih voda na koridoru Vc dionica Kravic-Bijača

2013

Euro-asfalt d.o.o.

Izrada katastra gradskog vodovoda na području općine Donji Vakuf

2012

Općina Donji Vakuf

Kanalizacioni kolektor i postrojenje za tretman otpadnih voda u naseljima MZ Margetići,Vodovod i Šenkovići u N.Travniku

2012

JP Vilenica

Izrada katastra gradskog vodovoda na području općine Donji Vakuf

2012

SBK minist.PVŠ

Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda u naselju Torlakovac

2012

SBK minist PVŠ

Cjevovod za transport vode od bušotine IB 10

2011

Ilidža vode d.o.o.

Tehnološki cjevovod fabrike za preradu kože Prevent  Lether Visoko

2011

Prevent leather

Vodovod Bukve – Općina Vitez

2010

Općina Vitez

Vodovodni sistem Džamijska Voda-Općina Jajce

2010

Općina Jajce

 

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba