Lista referenci za studije izvodljivosti:Ugovor

Godina

Narucitelj

Izrada Studije tretmana otpadnih voda betonare ”Dejcici” opcina Trnovo

2016

Velbos ING d.o.o. Sarajevo

Studija za prethodnu vodnu saglasnost za projekat rekonstrukcije raskrsnice ceste M 4.2., ul. Žrtava domovinskog rata i ul. 25. Novembar, dionica (002) Skokovi-Srbljani, km 11+230

2015

JP Ceste FBiH

Dodatna hidraulička studija rijeke Bosne u Doboju, BiH

2015

UNDP BiH

Hidraulička studija na mikro lokacijama rijeka Bosne, Save i Drine

2015.

UNDP BiH

Studija izvodljivosti tretmana otpadnih voda općine Travnik, Novi Travnik i Vitez”

2015

Općina Travnik

Hidraulička analiza uspora rijeke Krivaje na dionici u gradu sa prijedlogom rješenja, općina Olovo

2015

AVP Sava

Izrada hidrološke studije za Glavni projekat “Uređenje rijeke Tinje u Srebreniku”

2015

AVP Sava

Izrada Studije hidroenergetskog iskorištenja sliva rijeke Gostović, općina Zavidovići

2014

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ZE-DO

Izrada Studije o mogućnosti hidroenergetskog iskorištenja vodotoka II kategorije – rijeka Tribija, općina Vareš za potencijalnu gradnju malih hidroelektrana do 5 MW

2014

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ZE-DO

Studija utvrđivanja prava na vodu,načina ostvarivanja prava na vodu

2012

JP Zenica d.o.o.

Izrada Studija o korištenju i ispuštanju otpadnih voda,izrada idejnih,glavnih projekata te projekata izvedenog stanja za hidrofaze objekata benzinskih stanica naručioca

2012

Energopetrol d.d.

Izrada studije odvodnje tehnoloških otpadnih voda za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

2012

Ilidža vode d.o.o.

Izrada studije odvodnje tehnoloških otpadnih voda za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

2012

JU Aquaterm Olovo

Izrada Studije odvodnje tehnološki otpadnih voda pogona za eksploataciju krečnjaka PK Meoršje -Lučenica za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

2012

Miličević d.o.o.

Izrada studije zahvatanja i ispuštanja otpadnih voda za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

2012

Al-Dihani d.o.o.

Hidroenergetska iskoristivost rijeke Sane – izmedju Zgonskog polja i usca rijeke Sane

2009

Opcina Kljuc

Hidroenergetska iskoristivost gornjeg toka rijeke Krivaje

2009

Opcina Olovo i Opcina Zavidovici

Hidroenergetska iskoristivost sliva rijeke Fojnice

2009

Opcina Olovo i Opcina Zavidovici

 

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba