Spisak referenci za Riječni inžinjering i kontrola protoka vode:Ugovor

Godina

Narucitelj

Izrada tehnickog rjesenja uredjenja dijela potoka Studenac u naselju Hotonj IV

2016

Opcina Vogosca

Izrada projektnih zadataka za izradu karti poplavnih podrucja na podrucju opcina Vitez i Kiseljak i opcina Fojnica i Gornji Vakuf/Uskoplje

2016

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

Izrada elaborata: Ciscenje korita rijeke Bosne u opcini Novi Grad Sarajevo na potezu Bojnik-Reljevo dvor

2016

Opcina Novi Grad Sarajevo

Izrada elaborata: Uklanjanje nanosa na lokalitetu Ribica Otoke, opcina Bihac

2016

AVP Sava

Nadzor nad izvodjenjem radova: ”Uredjenje desne obale rijeke Sprece za I Fazu na potezu usce Sokoluse u rijeku Sprecu do mosta za Karanovac”

2016

ÀVP Sava

Projektovanje dodatne trase rijeke Sane

2016

Opcina Sanski Most

Novelacija GP Akvadukta preko rijeke Gostelje kod izvorista 7 vrela

2016

JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla

Nadzor nad izvodjenjem radova: ”Uredjenje korita rijeke Sprece u Lukavcu”

2016

AVP Sava

Izrada elaborata uredjenje korita rijeke Usore u Tesnju

2016

AVP Sava

Novelacija elaborata zaštite vodozahvata “Plivska jezera”, u općini Jajce;

2015

Ministarstvo PVŠ, SBK

Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta i regulacija korita Male rijeke, naselje Orahovica; GP Mosta preko Mekiškog potoka u Tešnju, GP dovođenja novih količina vode u naselju Koprivna; Revizija projektne dokumentacije: Glavni projekat mosta preko Babine rijeke, za selo Mikovići; Glavni projekat mosta preko Babine rijeke, kod brane u mjestu Kula

2015

JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica”d.o.o. Zenica

Glavni projekat sanacije obodnog kanala Bosna – Bukovica

2015

AVP Sava

Revizija glavnog projekta “Uređenje korita rijeke Spreče u općini Gračanica, dionica Kraljevo polje do mosta za Karanovac”

2015

AVP Sava

Novelacija elaborata zaštite vodozahvata “Plivska jezera”, u općini Jajce;

2015

Ministarstvo PVŠ, SBK

Projekat rekonstrukcije i proširenja vodosnabdijevanja sa izvorišta Junakovac

2015

Općina Ilijaš

Izrada Glavnog projekta vodozahvata, pumpne stanice i cjevovoda za separaciju Brezove dane

2015

BBM d.o.o.

Elaborat čišćenja korita rijeke Bosne na području općine Novi Grad, Sarajevo i čišćenje korita rijeke Bosne na području Topčić Polja u Zenici;

2015

AVP Sava

Revizija GP “Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na lokalitetu Ljubnići, općina Ilijaš”;

2015

AVP Sava

Nadzor “Sanacija oštećenog dijela obale/korita na rijekama Spreča, Oskova i Gostelja na 6 mikrolokacija”

2015

Federalno ministarstvo PVŠ, PIU šumarstva i Poljoprivrede

Glavni projekat sanacije klizišta i trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubine na području općine Vogošća

2015

Općina Vogošća

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije glavnog projekta i nadzora za “Ukoritavanje – regulaciju lokalnog vodotoka u MZ Stanić rijeka” u Projektu hitnog oporavka od poplava u okviru komponente 2;

2015

Federalno ministarstvo PVŠ, PIU šumarstva i Poljoprivrede

Glavni projekat regulacije rijeke Sane u Sanskom Mostu

2015

UNDP BiH

Nadzor: Izgradnja zaštitnog kamenog zida duž desne obale rijeke Bosne kod ušća Babine rijeke, općina Zenica

2015

AVP Sava

Elaborat: Čišćenje rijeke Vrbas na kritičnim lokacijama u općini Gornji Vakuf

2015

AVP Sava

Nadzor: Uređenje rijeke Krivaje nizvodno od kolskog mosta, općina Zavidovići

2015

AVP Sava

Nadzor nad građevinskim radovima regulacije rijeke Bosne na dionici “Bojin vir – Lukovo polje”, Zenica, BiH

2015

UNDP BiH

Revizija GP “Čišćenje korita rijeke Plive i obale malog Plivskog jezera, lokalitet Mlinice, općina Jajce

2015

AVP Sava

Prikupljanje, sistematizacija  unos podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije – popuna prostorne baze podataka na slivu rijeke Vrbas u FBiH

2015

AVP Sava

Projekat za uređenje korita rijeke Rača na lokalitetu u Srednjem

2015

Općina Ilijaš

Glavni projekat akvadukta preko rijeke Gostelje kod izvorišta 7 vrela

2015

IRM COMPANY d.o.o.

Glavni projekat regulacije rijeke Jošanice  opština Vogošća

2014

Opština Vogošća

Elaborat sanacije obala rijeke Vrbas nizvodno od ušća Veseočice-Bugojno

2013

AVP Sava

Elaborat zaštite izvorišta Ostružnica

2013

SBK minist PVŠ

Novelacija projektne dokumentacije rekonstrukcija Savskog odbrambenog nasipa na potezu Kopanice-Vidovice općina Orašje

2013

AVP Sava

Revizija Glavnog projekta uređenja korita rijeke Spreče,

Ušće Jale-koksarin most

2013

AVP Sava

Elaborat regulacije rijeke Željeznice u naselju Godinja općina Trnovo

2013

AVP Sava

Prikupljanje i sistematizacija podataka u ISV-sliv rijeke Bosne u općini Zenica

2013

AVP Sava

Revizija Glavnog projekta uređenja obala rijeke Bosne u Kaknju- Most A. Izetbegovića- most za naselje Doboj

2013

AVP rijeke Save

Izrada projektne dokumentacije za zaštitu vodnih resursa izvorišta “Goleš” Travnik

2013

Općina Travnik

Revizija glavnog projekta uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju

2013

AVP rijeke Save

Elaborat odstranjivanja naplavina u cilju povećanja proticajnog profila rijeke Bosne od Rajlovačkog do Malešičkog mosta

2013

AVP rijeke save

Izrada karata poplavnih područja uz vodotoke II kategirije; općine Travnik i Busovača

2013

SBK minist PVŠ

Glavni projekat a.b. Obaloutvrdnog zida na rijeci Ljubina

2013

Općina Vogošća

Glavni projekat zaštite potoka Lupnica u Općini Vitez

2012

Općina Vitez

Izrada projektne dokumentacije za zaštitu vodnih resursa izvorišta Bašbunar

2012

Općina Travnik

Glavni projekat uređenja rijeke Bosne u Naselju Svrake u Općini Vogošća

2012

AVP rijeke Save

Glavni projekat uređenja ušća rijeke Ljubine i Vogošće u rijeku Bosnu

2012

AVP rijeke Save

Elaborat uređenja korita rijeke Bosne u Vogošći

2012

AVP rijeke Save

Elaborat čišćenja rijeke Ljubine na području opčine Vogošća

2012

Općina Vogošća

Elaborat zaštite izvorišta Lupežovac

2012

SBK minist.PVŠ

Elaborat zaštite Izvorišta “Plivsko jezero” Opčina Jajce

2012

Općina Jajce

Elaborat zaštite izvorišta “Starac” Općina Goražde

2012

Općina Goražde

Regulacija Kasapovičkog potoka Općina Novi Travnik

2012

Općina N. Travnik

Zaštita lijeve obale rijeke Usore -Općina Tešanj

2011

AVP rijeke Save

Kontrola protoka rijeke Usore

2011

Opcina Tesanj

Kontrola protoka rijeke Bosne na ulazu grada Zenice

2010

Opcina Zenica

Elaborat interventnih radova za čišćenje korita  Bosne na ulazu u Zenicu – Općina Zenica

2010

AVP rijeke Save

Elaborat za zaštitu izvorišta „Park“-Općina Kiseljak

2010

SBK Ministr.PVŠ

Postavljanje vodmjernih letvi i limnigrafa na rijeci

Neretvici – investitor JP Elektropirvreda BiH

2010

Elektroprivreda BiH

Hidrološka mjerenja na mjestima vodozahvata 9 MHE – Elektroprivreda BiH

2010

Elektroprivreda BiH

Kontrola protoka rijeke Usore od usca sa rijekom Bosnom do 8+500km

2009

Opcina Tesanj

Kontrola protoka rijeke Kozice

2009

Opcina Busovaca

Kontrola protoka rijeke Lasve

2009

Opcina Busovaca

Regulacija rijeke Kozice – općina  Busovača,Kačuni

2009

Općina Busovaća

Elaborat hitnih intervencija rijeka Lašva – općina Busovača,Kaonik

2009

Općina Busovača

 

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba