Datum: 29-09-2012
Vodosnabdijevanje

- Izrada dokumentacije za izdavanje vodnih akata;
- Izrada projekata zaštite izvorišta;
- Izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
- Istraživanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika površinskih i podzemnih voda za vodosnabdijevanje naselja i industrija: hidrološka, hidrodinamička, Geološko-hidrogeološka, kvalitativna ispitivanja;
- Geološki i hidrogeološki istražni radovi;
- Izrada planske dokumentacije: idejna rješenja, master planovi, studije izvodivosti;
- Studijska istraživanja i analize sektora vodosnabdijevanja;
- Izrada i revizija projektne dokumentacije vodovodnih sistema i uređaja za prečišćavanje vode za naselja i industrije: idejni projekti, glavni projekti, projekti izvedenog stanja, projekti rekonstrukcije i sanacije;
- Geodetska snimanja i izrada geodetskih podloga za projektovanje;
- Konsultantske usluge u fazi izvođenja radova: izrada tenderske dokumentacije prema FIDIC standardnim uslovima ugovaranja, nabavka usluga i radova za klijente, nadzor nad izvođenjem, prijem radova, projekt menadžment;
- Specijalne usluge u različitim fazama implementacije projekta: ekspertize, vještačenja;
- Mjerenje i detekcija gubitaka u vodovodnim sistemima;
- Istraživanje efikasnosti rada uređaja za prečišćavanje vode;
- Edukacija komunalnih preduzeća u upravljanju sistemima za prečiščavanje;

Odvodnja otpadnih voda:

- Izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
- Izrada planske dokumentacije: idejna rješenja, master planovi, studije izvodivosti;
- Studijska istraživanja i analize sektora odvodnje otpadnih voda;
- Izrada i revizija projektne dokumentacije kanalizacionih ssitema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja i industrije: idejni projekti, glavni projekti, projekti izvedenog stanja, projekti rekonstrukcije i sanacije;
- Geodetska snimanja i izrada geodetskih podloga za projektovanje;
- Konsultantske usluge u fazi izvođenja radova: izrada tenderske dokumentacije prema FIDIC standardnim uslovima ugovaranja, nabavka usluga i radova za klijente, nadzor nad izvođenjem, prijem radova, projekt menadžment;
- Specijalne usluge u različitim fazama implementacije projekta: ekspertize, vještačenja;
- Istraživanje efikasnosti rada uređaja za prečišćavanje vode;
- Edukacija komunalnih preduzeća u upravljanju sistemima za tretman otpadnih voda;
- Regulacije vodotoka i zaštita od voda;
- Izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
- Studijska istraživanja i analize sektora zaštite od voda;
- Izrada i revizija projektne dokumentacije za projekte regulacija vodotoka i bujica: idejni projekti, glavni projekti;
- Izrada i revizija projektne dokumentacije za projekte obaloutvrda, nasipa, akumulacija, crpnih stanica, obodnih kanala, odvodnih kanala/tunela i drenaža;
- Izrada projektne dokumentacije za projekte dreniranja i odvodnje podzemnih voda: idejni projekti, glavni projekti;

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba